OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1.11.2021

Rekonstrukce objektu společnosti Hořické strojírny – stavební práce – demolice

Předmětem zakázky je provedení demolice a následných planýrovacích prací níže uvedených objektů v areálu společnosti Hořické strojírny spol. s r.o.:

- bývalá jídelna a dva přilehlé septiky, stavební parcela č. 39
- bývalá vrátnice a přilehlý septik, stavební parcela č. 42
- bývalá kotelna s uhelnou, stavební parcela č. 43

Plnění zakázky se předpokládá v termínech:

• Předpokládaný termín zahájení: leden 2022
• Dokončení demolice a planýrovacích prací nejpozději do 90 dnů od předání staveniště. (Dokončením se rozumí převzetí hotového díla vč. případného protokolu vad a nedodělků).

S ohledem na předmět zakázky umožňuje zadavatel prohlídky místa plnění, které se konají ve dnech 1.11.2021 a 10.11.2021 od 9:00 hod. Sraz účastníků je před místem plnění zakázky, před provozovnou zadavatele na adrese Chvalina 34, 508 01 Hořice. Zadavatel doporučuje účastníkům oznámit svůj záměr účastnit se prohlídky e-mailem či telefonicky kontaktní osobě zadavatele (Miloš Vanc, email: vanc@hs-horice.cz tel: 603 281 754).

Poskytování zadávací dokumentace účastníkům
Zadávací dokumentace je poskytována v plném rozsahu výlučně v elektronické podobě neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele podle §28 odst. 1 písm. i) ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje, na adrese: https://tenderarena.cz/profily/Demolice po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Demolice bude provedena v souladu se Zadávací dokumentací k zadávacímu řízení na zakázku na stavební práce „Rekonstrukce objektu společnosti Hořické strojírny, s.r.o., reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014804“.

Nabídky je možné doručit osobně či poštou do 22.11.2021 do 10:00 hod. – tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. Nabídky budou přijímány na adrese sídla zadavatele, tj. Hořické strojírny spol. s r.o., Chvalina 34, 508 01 Hořice, k rukám Dana Vohánková. Osobní předání je možné v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.

1